Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία''

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία'' είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.
Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις (''Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική'' και ''Βιομηχανική Φαρμακολογία'') που απονέμουν η καθεμία το δικό της Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.
Το Π.Μ.Σ. διοργανώνεται από το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και σε αυτό διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ειδικοί επιστήμονες και επιστημονικοί συνεργάτες του εργαστηρίου.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής και το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στον παρόντα ιστοχώρο.
===================================================================================================================================

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σχετικά με το υπό Επανίδρυση ΠΜΣ "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εν αναμονή του ΦΕΚ επανίδρυσης σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Λειτουργούν τρείς κατευθύνσεις (1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική, 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία και  3. Κλινική Τοξικολογία) που απονέμουν η καθεμία το δικό της Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 03/09/2018 έως 21/09/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr  ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:  Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: http://cip.web.auth.gr/application και  επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.