Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία"

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία".
 
Για να υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε την φόρμα εγγραφής από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και να την αποστείλετε συμπληρωμένη, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ. 
 
Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:
α) βιογραφικό σημείωμα 
β) αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών (πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων κάθε είδους) και λοιπών τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα αν πρόκειται για τίτλους σπουδών της ημεδαπής και επίσημες μεταφράσεις και αντίγραφα των αναγνωρίσεων ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής)
γ) λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν) 
δ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
ε) μια πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκρονικού αρχείου, π.χ. jpg),
στ)  συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας για όσους εργάζονται στη Φαρμακοβιομηχανία και θέλουν να πιστοποιήσουν το χρόνο εργασιακής εμπειρίας τους
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Προκήρυξη. Η τρέχουσα προκήρυξη είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστοχώρο (βλέπε Αρχική Σελίδα και Το Πρόγραμμα/Διοικητικά Έγγραφα).
 
Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία- Κλινική Τοξικολογία» έχει οριστεί σε 50, εκ των οποίων 40 αφορούν εισακτέους στις κατευθύνσεις ''Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική'' και ''Βιομηχανική Φαρμακολογία'' και 10 αφορούν εισακτέους στην κατεύθυνση ''Κλινική Τοξικολογία''.
Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με αξιολόγηση φακέλου και προσωπική συνέντευξη.