Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία

Εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε την φόρμα εγγραφής από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και να την αποστείλετε συμπληρωμένη, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: βιογραφικό σημείωμα, λίστα δημοσιεύσεων, αντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων κάθε είδους και λοιπών τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα αν πρόκειται για τίτλους σπουδών της ημεδαπής και επίσημες μεταφράσεις και αντίγραφα των αναγνωρίσεων ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής), καθώς και συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται έξοδα διαχείρισης φακέλου 30€, τα οποία κατατίθενται στον Λογαριασμό του Π.Μ.Σ. (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR 72 0172 2020 0052 0207 8601 761) συγχρόνως με την υποβολή της αίτησης. Το αποδεικτικό κατάθεσης του προαναφερθέντος ποσού πρέπει να συνοδεύει την αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Προκήρυξη που δημοσιεύεται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η τρέχουσα προκύρηξη είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστοχώρο (βλέπε Αρχική Σελίδα και Το Πρόγραμμα/Διοικητικά Έγγραφα).
 
Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» ορίζεται σε 30, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του Προγράμματος. Η επιλογή γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από τους υπευθύνους του προγράμματος. Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.