Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία''

 
Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνουν και επανιδρύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία'' / ''Clinical and Industrial Pharmacology - Clinical Toxicology'' από  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία'' αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ''Kλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία'' που ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών.
 
Στόχος του Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία'' είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία και της Κλινικής Τοξικολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, όπως και την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.   
 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία'', στις εξής ειδικεύσεις:
1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική
2. Βιομηχανική Φαρμακολογία    
3. Κλινική Τοξικολογία
 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και διεξάγεται στα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.. 
 
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με σχετικούς τίτλους σπουδών ή/και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και την Κλινική Τοξικολογία, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει οριστεί σε 50, εκ των οποίων 40 αφορούν εισακτέους στις ειδικεύσεις ''Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική'' και ''Βιομηχανική Φαρμακολογία'' και 10 αφορούν εισακτέους στην κατεύθυνση ''Κλινική Τοξικολογία''. Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με αξιολόγηση φακέλου και προσωπική συνέντευξη. 

 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στον παρόντα ιστοχώρο.