Γενικές Πληροφορίες

Χρονική διάρκεια Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε 3 (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).

2. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του τρίτου εξαμήνου. Με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος φοίτησης ή/και ο χρόνος συγγραφής και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί λόγοι (λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης, οικογενειακοί, κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας και μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την αναστολή φοίτησής του/της για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο κατά τον οποίο ο φοιτητής/τρια οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του/της.

4. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου την 1η Οκτωβρίου και τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους (3 εξάμηνα). Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, οπότε αρχίζει το εαρινό εξάμηνο.

5. Το πρόγραμμα κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και μπορεί να αναπτύσσεται σε δίωρα εβδομαδιαίως, σε εντατικά σεμινάρια ή με παρακολούθηση εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.

 

Εγγραφή – Φοίτηση

1. Με την εγγραφή των υποψηφίων ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., για κάθε φοιτητή/τρια ένα επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής που έχουν μεταπτυχιακό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών του. Αντικατάσταση του συμβούλου καθηγητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ..

2. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προτείνονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής. Κατά τον ορισμό των διδασκόντων αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην προηγούμενη επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εμπειρία όπως και στην συμμετοχή τους σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες και δίκτυα με αντικείμενο συναφές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

3. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να καλούνται μέλη ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και ειδικοί επιστήμονες και/ή εξειδικευμένα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας.

4. Μαθήματα του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και σε επισκέπτες καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.  και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3685/2008 και του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν. 3549/2007.

5. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μπορεί να ανατίθεται στους συντονιστές των μαθημάτων ή και σε καθηγητές άλλης Σχολής/Τμήματος συναφούς αντικειμένου με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

6. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο όλα τα μαθήματα. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται στην παρουσίαση σε βάθος ειδικών θεμάτων του γνωστικού πεδίου, είτε με ανάπτυξη από τον/την διδάσκοντα/ουσα είτε με τη μορφή διαλογικής συζήτησης, είτε με την εκπόνηση εργασιών, είτε με την ανάπτυξη ερευνητικού project ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο, που μπορεί κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας να συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στη μάθηση.

7. Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και η Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας.

8. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός σπάνιων περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

9. Η διδασκαλία, οι όροι, ο τόπος και ο χώρος εκπαίδευσης και κάθε συναφές με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

10. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φυσική τους παρουσία στο μάθημα, δίνεται η δυνατότητα απουσιών και αφορά στο 20% των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο. Η αναπλήρωση του μαθήματος μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική παρακολούθηση του μαθήματος/διάλεξης ή εφόσον το επιθυμεί ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, μπορεί να το αναπληρώσει με παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να τους ζητηθεί να συνδράμουν έως 2 ώρες εβδομαδιαίως σε φροντιστήρια, σε επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών φοιτητών/τριών και σε φροντιστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

 

Εξετάσεις‐ Αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας

1. Για την τελική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της επίδοσης του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα μαθήματα συνυπολογίζονται:

α) η φυσική παρουσία του/της σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του/της σε αυτό.

β) η επίδοσή του σε δοκιμασία που κρίνει ο/η διδάσκων/ουσα, είτε σε προφορικές είτε σε γραπτές εξετάσεις ή σε εργασία ή σε ερευνητικό project ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι από δύο διδάσκοντες/διδάσκουσες, τότε στις εξετάσεις συμμετέχουν όλοι/όλες και βαθμολογούν παράλληλα. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδασκόντων/ουσών.

2. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας γίνεται σε δημόσια υποστήριξη από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής/επιβλέπουσα καθηγήτρια ή λέκτορας του Τμήματος Ιατρικής και δύο μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Τμήματος, τα οποία προτείνει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., με κριτήριο τη συνάφεια ανάμεσα στο επιστημονικό τους αντικείμενο και το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί την εργασία και τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών/εξεταστριών.

3. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της.

4. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις, ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα μέρη της πρακτικής άσκησης και πέτυχε στην τελική αξιολόγηση της διπλωματικής του εργασίας λαμβάνει Μ.Δ.Ε. στην ''Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική'' εάν ανήκει στις κατηγορίες 1α και 1β του Άρθρου 8 ενώ οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 του Άρθρου 8 και πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια λαμβάνουν Μ.Δ.Ε στη ''Βιομηχανική Φαρμακολογία'' ή την ''Κλινική Τοξικολογία''.

5. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 ‐ 10), Λίαν Καλώς (7 ‐ 8), Καλώς (6 ‐ 6,5). Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Βαθμός του Μ.Δ.Ε. είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της διπλωματικής εργασίας κατά την τελική εξέταση (25%) και του μέσου όρου των βαθμών στα προβλεπόμενα μαθήματα, που παρακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια (75%).

Για τον τελικό βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):

α) το κάθε μάθημα πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ECTS που έχει.

β) ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται επί 30.

γ) το άθροισμα των α και β προστίθεται και ακολούθως διαιρείται διά 120.

Το βαθμολόγιο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών.

 

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιούνται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ:

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες των εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος

γ) ειδικές ερευνητικές και μη εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας, Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής.

 

Αναγόρευση διπλωματούχων

1. Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε διπλωματούχους του Π.Μ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, στην οποία παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια.

2. Πριν από την επίσημη αναγόρευση ο/η αποφοιτήσας/σασα μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό σχετικά με την επιτυχή αποπεράτωση του Π.Μ.Σ. για διοικητική χρήση.