Β2 (1-2-3) Φαρμακοεπιδημιολογία– Φαρμακοεπαγρύπνηση

Εξάμηνο: 
2ο Εξάμηνο - ΚΛ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜ.ΙΑΤΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ