Υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση  υποτροφιών, απαλλαγής τελών φοίτησης ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ ή της Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114). Οι υποτροφίες/απαλλαγές τελών φοίτησης δίνονται μετά από εμπρόθεσμη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε..

Εμπρόθεσμη θεωρείται οποιαδήποτε αίτηση κατατίθεται πριν την 1/10 κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας μέσω email (info_cip@auth.gr) ή τηλεφωνικώς (+30 2310 999312).