Υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση  υποτροφιών, απαλλαγής τελών φοίτησης ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114). Οι υποτροφίες/απαλλαγές τελών φοίτησης δίνονται μετά από εμπρόθεσμη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.. Εμπρόθεσμη θεωρείται οποιαδήποτε αίτηση κατατίθεται πριν την 1/10 κάθε έτους.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες δίνονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.: 
Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
Διεύθυνση:
Γραμματεία Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας
Κτίριο 16Β, Είσοδος 1,  3ος Όροφος, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Τ.Κ.: 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
E-mail: info_cip@auth.gr
Τηλ./Fax: +30 2310 999312