Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που είναι κάτοχοι Πτυχίου Ιατρικής εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες αλλά και αυτοί που είναι κάτοχοι Πτυχίου Ιατρικής εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της Βιομηχανικής Φαρμακολογίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής/η φοιτήτρια συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. του γνωστικού πεδίου που επέλεξε και, μετά από συνεννόηση μαζί του, έως το τέλος του 3ου εξαμήνου καταθέτει τίτλο και ερευνητικό πρωτόκολλο της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα εκπονήσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Το παραπάνω μέλος ΔΕΠ προτείνεται ως ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας από τη Σ.Ε.Μ.Σ και ορίζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Αλλαγή του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας ή του/της φοιτητή/τριας στη Σ.Ε.Μ.Σ.. Εφόσον έχει συσταθεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή, ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα αντικαθίσταται από ένα από τα εναπομένοντα μέλη της τριμελούς επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος ΔΕΠ με απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ..
Με απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Σ.Ε.Μ.Σ..
Όταν περατωθεί η εκπόνηση και σύνταξη της εργασίας, υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση. Η γλώσσα της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να επίσης γραφεί σε γλώσσα που γνωρίζουν τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..
Μετά τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της, η οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου. Αν ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.
Για να εγκριθεί μια Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη
γ) Η εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον τριάντα τυπογραφικών φύλλων μεγέθους Α4.
Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του υποψηφίου, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.
 
Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση δημοσιευμένης ή μη εργασίας άλλου/ης χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί επίσης να στοιχειοθετήσει λογοκλοπή. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας η Σ.Ε.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας από τα μητρώα των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ..